آموزش و استقرار

آموزش و استقرار

پس از دریافت تائیدیه نصب، پروژه به واحد آموزش تحویل داده می شود. مطابق هماهنگی های انجام شده توسط واحد فروش با مشتری و قرارداد صادره، فرآیند آموزش آغاز می گردد. نحوه ی آموزش به صورت عمده به سه نوع زیر تقسیم بندی می‌شود:

الف) آموزش محدود در شرکت

ب) آموزش محدود در محل مشتری

پ) آموزش کامل و اطلاعات پایه

ت) آموزش و استقرار

الف) آموزش محدود در شرکت

شامل نحوه ی ورود و ثبت اطلاعات در فرم ها و گزارش گیری ها می باشد. این نوع از آموزش مناسب کاربران جدید شرکت هایی می باشد که سیستم برای آنها قبلا راه اندازی شده است و در محل اروم پشتیبان سیستم انجام می پذیرد. در پایان هر جلسه ی آموزشی صورتجلسه ی آموزش دریافت می گردد و در پایان آخرین جلسه ی آموزشی موارد عنوان شده با سیلابس آموزشی مطابقت داده شده و تائید دریافت می گردد.

ب) آموزش محدود در محل مشتری

شامل نحوه ی ورود و ثبت اطلاعات در فرم ها و گزارش گیری ها می باشد. این نوع از آموزش مناسب کاربران جدید شرکت هایی می باشد که سیستم برای آنها قبلا راه اندازی شده است و در محل شرکت مشتری انجام می پذیرد. در پایان هر جلسه ی آموزشی صورتجلسه ی آموزش دریافت می گردد و در پایان آخرین جلسه ی آموزشی موارد عنوان شده با سیلابس آموزشی مطابقت داده شده و تائید دریافت می گردد.

پ) آموزش کامل و اطلاعات پایه

آموزش شامل ایجاد ارتباط میان زیر سیستم های مختلف و شروط حاکم بر آن، تعاریف پایه ای، نحوه ی ورود و ثبت اطلاعات در فرم ها و گزارش گیری ها می باشد. این نوع از آموزش مناسب شرکت هایی می باشد که سیستم را به تازگی خریداری نموده اند. طی این فرآیند، با تشکیل جلسه ی معارفه و بررسی فرآیند، فرآیند های مختلف در مجموعه بررسی شده و راهکار درخور جهت ثبت در سیستم و اعمال کنترل های لازم عنوان و در صورت موافقت مشتری، حین آموزش پیاده سازی می شود. در پایان هر جلسه ی آموزشی صورتجلسه ی آموزش دریافت می گردد و در پایان آخرین جلسه ی آموزشی موارد عنوان شده با سیلابس آموزشی مطابقت داده شده و تائید دریافت می گردد . مطابق زمان بندی موجود در قرارداد، به مشتری زمان لازم جهت ثبت اطلاعات داده خواهد شد و در این زمان در صورت وجود سوال پاسخگویی انجام می شود و در پایان مهلت آموزش،‌ تائیدیه آموزشی دریافت می شود.

ت) آموزش و استقرار

آموزش شامل ایجاد ارتباط میان زیر سیستم های مختلف و شروط حاکم بر آن، تعاریف پایه ای، نحوه ی ورود و ثبت اطلاعات در فرم ها و گزارش گیری ها می باشد. این نوع از آموزش مناسب شرکت هایی می باشد که سیستم را به تازگی خریداری نموده اند و فرآیند ها و چرخه های مختلف دارند. طی این فرآیند، با تشکیل جلسه ی معارفه و بررسی فرآیند، فرآیند های مختلف در مجموعه بررسی شده و راهکار درخور جهت ثبت در سیستم و اعمال کنترل های لازم عنوان و در صورت موافقت مشتری، حین آموزش، پیاده سازی و کنترل می گردد. نحوه ی ورود اطلاعات بر اساس توافقات انجام شده بررسی شده و در صورت وجود خطا در چرخه ی ثبت اطلاعات به مشتری اعلام می شود. طی فرآیند استقرار کارشناس آموزش مطابق برآورد نیاز مشتری، در محل شرکت مشتری جهت پاسخگویی به سوالات کاربران حین کار حضور بهم خواهد رساند. در پایان هر جلسه ی آموزشی صورتجلسه ی آموزش دریافت می گردد و در پایان آخرین جلسه ی آموزشی موارد عنوان شده با سیلابس آموزشی مطابقت داده شده و تائید دریافت می گردد. مطابق زمان بندی موجود در قرارداد، به مشتری زمان لازم جهت ثبت اطلاعات داده خواهد شد و در این زمان در صورت وجود سوال پاسخگویی انجام می شود و در پایان مهلت آموزش،‌ تائیدیه آموزشی دریافت می شود.